May 26, 2024, 04:03:40 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - __BlสckLisTed__

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8
1
Shayari / :::....ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ...:::
« on: January 03, 2012, 08:11:36 AM »
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.
ਅਲਾਰਮ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ...
ਉੱਠਕੇ messege ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ...
ਕਾਲਜ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ...
Bunk ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ plan ਬਣਾਉਣਾ...
Kfc ਕਦੇ mcdonalds ਜਾਣਾ...
ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣਾ...
ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ bike ਭਜਾਉਣਾ...
ਸਕੀਮਾਂ "ਸ਼ਕਤੀ" ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਛੱਡਕੇ ਆਉਣਾ...
ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ...
ਪਾਉਣ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ...
ਫੇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਉਣਾ...
ਸਭ ਨੇ ਮਸੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ...
Pizza, burger, coke ਪਿਲਾਉਣਾ...
ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ...
ਸਭ ਜਾਂਦੀਆਂ "ਸ਼ਕਤੀ" ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

Half lecture ਬਾਦ ਆਉਣਾ...
Late ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ...
ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ...
ਕਰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ...
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ proxy ਲਗਾਉਣਾ...
ਹਾਜਰੀ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਬਾਉਣਾ...
ਜਿਹਤੇ ਚਲਦਾ ਦੌਅ ਚਲਾਉਣਾ...
"ਸ਼ਕਤੀ" ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵਹਿ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

Last bench ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ...
ਜਹਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਕੇ ਉਡਾਉਣਾ...
ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਸਤਾਉਣਾ...
ਉਹਨੇ ਫੇਰ hod ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ...
Hod ਨੇ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ...
ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨਾ ਆਉਣਾ...
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ mood ਪੁਗਾਉਣਾ...
ਦੁੱਖ ਢੇਰੀਆਂ "ਸ਼ਕਤੀ" ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

ਮੇਲਾ ਰੱਲਕੇ lp 'ਚ ਲਾਉਣਾ...
ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਵਜਾਉਣਾ...
ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਠੇਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ...
ਖਾਰਾ with water ਵੀ ਪਾਉਣਾ...
ਭੁਜੀਆ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ...
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੈੱਗ ਸਭਨੇ ਲਾਉਣਾ...
Tait ਹੋਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ...
ਕਮੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ "ਸ਼ਕਤੀ" ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

ਹੱਥ security gaurds ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ...
ਉਨ੍ਹਾਂ card ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਲਵਾਉਣਾ...
ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ...
ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਲੀ enter ਕਰਵਾਉਣਾ...
ਕਲਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ...
ਹੋਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਯਾਰਾਂ ਸੰਗ ਲਾਉਣਾ...
ਕੁੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭਜਾਉਣਾ...
ਇਹ ਦੌੜ੍ਹਾਂ "ਸ਼ਕਤੀ" ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੁਵਾ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

Seminar hall ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ...
ਪੂਰਾ ਖੱਪ ਯਾਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਣਾ...
ਸਭ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ...
ਪੁੱਠੇ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ...
ਆਪਣੀ ਸਰਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ...
ਗਲ ਲਾਕੇ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਉਣਾ...
ਲਾ ਲਾ ਤਵੇ ਸਭਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ...
ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਮੂੜ੍ਹ "ਸ਼ਕਤੀ" ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
.
.

Intro freshers ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ...
ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਖਿਸਕਾਉਣਾ...
ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ fresher ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ...
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ offer friendship ਪਾਉਣਾ...
ਫੇਰ perpose ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ...
ਭਾਬੀ ਆਗੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬੁਲਾਉਣਾ...
ਗੀਤ "ਕੁੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ" ਗਾਉਣਾ...
ਧੂੰਨਾਂ ਮੂੜ੍ਹ "ਸ਼ਕਤੀ" ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਹਿ ਗਈਆਂ...
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, b-tech ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੀਤੀਆਂ ਸਰਾਬਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ...
[/color]


written by:-ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲ

2

ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂ ਸੱਜਣਾ..
Jina tere bina sajah narka di jao sajna
    ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨੀ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੱਜਣਾ..
Milke v asi reh ni sakde nal kyo sajna
    ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਂ..
Jaan meri nal tollo je kan v payar dave
    ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਜੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ || o.O
marna be manjor je gall nal  lake mar dave|| o.O


3
Shayari / ::::..Apna Koi Naam Dede..::::
« on: December 29, 2011, 01:57:17 PM »
Mann Kamle nu Samaj Na Ave ,hassan jan rowan
Tu te chad geyo yara,hun kehde pakh khalowan
Chaddan tu pehla sannu koi anjam dede
Dil ni cahounda teno [Bewafa]kahan nu
Sajna apna koi nam te dede
[/color] [/color]

4
ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ
ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ.......

ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ
ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ
ਦਿਲ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੇ
ਜਹਿਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ
ਹੱਥੀਂ ਕਲਮ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ

ਕਦੇ ਰੁਸਿਆ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ
ਹਰ ਰੋਜ ਫਲਸਫਾ ਨਵਾਂ
ਪੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ
ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਨ
ਕਲਮ ਚੋਂ ਉਕਰੇ ਹਰਫ ਮੇਰੇ
ਬਸ ਉਹ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਗਿਆ.
ਟੁੱਟਿਆ ਜਦ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਅਰਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰ ਗਏ
ਜਦ ਉੱਠਿਆ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ
ਨੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਰ ਨਿੱਖੜ ਗਏ

ਦਿਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਣ ਗਏ,ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਨੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਲਾਂ
ਪੀੜ ਹਿਜਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਰ ਕਲੇਜਾ
ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲਾਂ
[/color]

5
Shayari / ::::...Ik Khat Sajna Lai...:::::
« on: December 22, 2010, 04:47:58 PM »
ਖਤ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ,
ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਾਗਜ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ.
ਉੰਗਲ ਵੱਡ ਕੇ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ,
ਚਾਕੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ.
ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੱਡ ਕੇ
,ਅਸੀ ਵਿਚ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ.
ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਸੀ ਹੰਜੂਆ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ.
ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ,
ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ "__Rสnjђe__" ਨੂੰ
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ

6
Lyrics / ::::..Kamal Heer - yaad ayegi..:::::
« on: April 15, 2010, 04:39:09 AM »
Kamal Heer - Yaad Ayegi


kive dil nu sambhalengi
ni jado meri yaad aayegi
kive dil nu sambhalengi
ni jado meri yaad aayegi
deeve hanjuaan de balengi
ni jado meri yaad aayegi

hasdeyan naal naa haseya jaana
dukh na dil da dassiya jaana
hasdeya naal na haseya jaana
dukh na dil da dassiya jaana
kive haukeyan nu talengi
ni jado meri yaad aayegi
deeve hanjuan de balengi ni jado meri yaad ayegi

jad main ho gaya rakh di dheri
jad main ho gaya khak di dheri
jad main ho g aya rakh di dheri
jad main ho gaya khak di dheri
kitho mare nu tu bhalengi
ni jado meri yaad aayegi
kitho mare nu tu bhalengi
ni jado meri yaad ayegi
deeve hanjuaan de balengi
ni jado meir yaad aayegi


kal tak si jo tera deewana
aj oh ho gaya meet begana
kal tak si jo tera deewana
aj oh ho gaya meet begana
seene dardan nu palengi
ni jado meri yaad ayegi
seene dardan nu palengi
ni jado meri yaad aayegi
deeve hanjuaan de balengi
ni jado meri yaad aayegiiiiiiiiiii
[/size]

7
Love Pyar / ::::...99 Facts Abt. Guyz ..::::::
« on: April 12, 2010, 03:17:53 PM »

1. Guys don't actually look after good-looking girls. they prefer neat and presentable girls.

2. Guys hate flirts.

3. A guy can like you for a minute, and then forget you afterwards.

4. When a guy says he doesn't understand you, it simply means you're not thinking the way he is.

5. "Are you doing something?" or "Have you eaten already?" are the first usual questions a guy asks on the phone just to get out from stammering.

6. Guys may be flirting around all day but before they go to sleep, they always think about the girl they truly care about.

7. When a guy really likes you, he'll disregard all your bad characteristics.

8. Guys go crazy over a girl's smile.

9. Guys will do anything just to get the girl's attention.

10. Guys hate it when you talk about your ex-boyfriend.

11. When guys want to meet your parents. Let them. .......dont think so

12. Guys want to tell you many things but they can't. And they sure have
one habit to gain courage and spirit to tell you many things and it is drinking!

13. Guys cry!!!

14. Don't provoke the guy to heat up. Believe me. He will.

15. Guys can never dream and hope too much.

16. Guys usually try hard to get the girl who has dumped them, and this makes it harder for them to accept their defeat.

17. When you touch a guy's heart, there's no turning back.

18. Giving a guy a hanging message like "You know what?!..uh...never mind!" would make him jump to a conclusion that is far from what you are thinking.

19. Guys go crazy when girls touch their hands......yeh rite - watever.

20. Guys are good flatterers when courting but they usually stammer when they talk to a girl they really like.


21. When a guy makes a prolonged "umm" or makes any excuses when you're asking him to do you a favor, he's actually saying that he doesn't like you and he can't lay down the card for you.

22. When a girl says "no", a guy hears it as "try again tomorrow". .....so true.

23. You have to tell a guy what you really want before he gets the message clearly.

24. Guys hate gays!

25. Guys love their moms.

26. A guy would sacrifice his money for lunch just to get you a couple of roses.

27. A guy often thinks about the girl who likes him. But this doesn't mean that the guy likes her.

28. You can never understand him unless you listen to him.

29. If a guy tells you he loves you once in a lifetime. He does.

30. Beware. Guys can make gossips scatter through half of the face of the earth faster than girls can.

31. Like Eve, girls are guys’ weaknesses.

32. Guys are very open about themselves.

33. It's good to test a guy first before you believe him. But don't let him wait that long.

34. No guy is bad when he is courting

35. Guys hate it when their clothes get dirty. Even a small dot.

36. Guys really admire girls that they like even if they're not that much pretty.

37. Your best friend, whom your boyfriend seeks help from about his problems with you may end up being admired by your boyfriend.

38. If a guy tells you about his problems, he just needs someone to listen to him. You don't need to give advice.......very true.

39. A usual act that proves that the guy likes you is when he teases you.

40. A guy finds ways to keep you off from linking with someone else.


41. Guys love girls with brains more than girls in miniskirts. .......sumtimes.

42. Guys try to find the stuffed toy a girl wants but would unluckily get the wrong one.

43. Guys virtually brag about anything.

44. Guys cannot keep secrets that girls tell them.

45. Guys think too much.

46. Guys' fantasies are unlimited.

47. Girls' height doesn't really matter to a guy but her weight does!......very true.

48. Guys tend to get serious with their relationship and become too possessive. So watch out girls!!!

49. When a girl makes the boy suffer during courtship, it would be hard for him to let go of that girl.

50. It's not easy for a guy to let go of his girlfriend after they broke up especially when they've been together for 3 years or more.


51. You have to tell a guy what you really want before getting involved with that guy.

52. A guy has to experience rejection, because if he's too-good-never-been-busted, never been in love and hurt, he won't be matured and grow up.

53. When an unlikable circumstance comes, guys blame themselves a lot more than girls do. They could even hurt themselves physically.

54. Guys have strong passion to change but have weak will power.

55. Guys are tigers in their peer groups but become tamed P**** with their girlfriends.....sumtimes depends wen they want sumat.

56. When a guy pretends to be calm, check if he's sweating. You'll probably see that he is nervous.

57. When a guy says he is going crazy about the girl. He really is.

58. When a guy asks you to leave him alone, he's just actually saying, "Please come and listen to me"......sumtimes.

59. Guys don't really have final decisions.

60. When a guy loves you, bring out the best in him.


61. If a guy starts to talk seriously, listen to him....very important.

62. If a guy has been kept shut or silent, say something.

63. Guys believe that there's no such thing as love at first sight, but court the girls anyway and then realize at the end that he is wrong.

64. Guys like femininity not feebleness.

65. Guys don't like girls who punch harder than they do.

66. A guy may instantly know if the girl likes him but can never be sure unless the girl tells him.

67. A guy would waste his time over video games and football, the way a girl would do over her romance novels and make-ups.

68. Guys love girls who can cook or bake. ....they love u regardless.

69. Guys like girls who are like their moms. No kidding!......true but only wen the guys are ready 2be settled down.

70. A guy has more problems than you can see with your naked eyes.


71. A guy's friend knows everything about him. Use this to your advantage.

72. Don't be a snob. Guys may easily give up on the first sign of rejection.

73. Don't be biased. Try loving a guy without prejudice and you'll be surprised.

74. Girls who bathe in their eau de perfumes do more repelling than attracting guys.

75. Guys are more talkative than girls are especially when the topic is about girls.

76. Guys don't comprehend the statement "Get lost" too well.

77. Guys really think that girls are strange and have unpredictable decisions but still love them more.

78. When a guy gives a crooked or pretentious grin at your jokes, he finds them offending and he just tried to be polite.

79. Guys don't care about how shiny their shoes are unlike girls.

80. Guys tend to generalize about girls but once they get to know them, they'll realize they're wrong.


81. Any guy can handle his problems all by his own. He's just too stubborn to deal with it.

82. Guys find it so objectionable when a girl swears.

83. Guys' weakest point is at the knee.

84. When a problem arises, a guy usually keeps himself cool but is already thinking of a way out.

85. When a guy is conscious of his looks, it shows he is not good at fixing things.

86. When a guy looks at you, either he's amazed by you or he's criticizing you.

87. When you catch him cheating on you and he asks for a second chance, give it to him. But when you catch him again and he asks for another chance, ignore him.

88. If a guy lets you go, he really loves you.

89. If you have a boyfriend, and your boy best friend always glances at you and it obviously shows that he is jealous whenever you're with your boyfriend, all I can say is your boy best friend loves you more than your boyfriend does.

90. Guys learn from experience not from the romance books that girls read and take as their basis of experience.

91. You can tell if a guy is really hurt or in pain when he cries in front of you!

92. If a guy suddenly asks you for a date, ask him first why.

93. When a guy says he can't sleep if he doesn't hear your voice even just for one night, hang up. He also tells that to another girl. He only flatters you and sometimes makes fun of you.

94. You can truly say that a guy has good intentions if you see him praying sometimes.

95. Guys seek for advice not from a guy but from a girl.

96. Girls are allowed to touch boys' things. Not their hair!

97. If a guy says you're beautiful, that guy likes you.

98. Guys hate girls who overreact. ......sumtimes.

99. Guys love you more than you love them IF they are serious in your relationships.And wat do u think will be century fact for guy
koi vadiaa ja kareo ::::::::::...Safe :waitin:___----_____Rสnjђส__
/:) /:)

8
Shayari / ::::.._-Rabb Nu Vi Rusaande Aaye Han-_..::::
« on: April 11, 2010, 01:55:09 PM »
Apne Dil da dard chhupaande aaye haan,
Fer vi tainu hasaande aaye haan,
Tere Chehre utte disse udaasi kyon,
tere layi ta Rabb nu vi rusaande aaye han...

9
Shayari / ::...Jakham Deke Dard Wandounde Jigri Yaar Dekhe..:::::
« on: April 11, 2010, 01:50:53 PM »
ਹੁਸਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇਖੇ,

ਦਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇਖੇ !

ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਿਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ,

ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇਖੇ !

ਖਿਆਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਢਿਆ ਮੈਂ,

ਜਦੋਂ ਵਾਂਗ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਇਸ਼੍ਕ ਬੀਮਾਰ ਦੇਖੇ !

ਕਰੀਏ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ,

ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ !

ਭਰੋਸਾ ਉਠਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ,

ਜਦੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਦਰਦ ਵ੍ਡਾਓਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਦੇਖੇ .......

10
Shayari / :::...Ohde Sehar ch Renda Han..:::
« on: April 11, 2010, 01:47:24 PM »
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈਂ ਭੁਲਾਂਵੇਂ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੁਂ ਲੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ |

ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,

ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੈਂਹਦਾ ਹਾਂ|

ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਇਓ ਏਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਂਗੀਆਂ ਨਈਂ,

ਇੱਕੋ ਖੂਬੀ ਜੋ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ|

ਕਾਹਤੋਂ ਓਹਨੂਂ ਨਜਰ ਨੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ,

ਮੈਂ ਓਹੀਓ ਹਾਂ ਅਜੇ ਓਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ
[/b][/b]

11
Lyrics / :::...Amrinder Gill - Sahan to Nere..:::::
« on: April 11, 2010, 01:35:08 PM »

kina karde a payar j tu puchda e yaara
kina karde a payar j tu puchda e yaara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara

rahiye har wale teriya kahala vich khoe
tanu pa k sanu lage asi bagha wale hoe

rahiye har wale teriya kahala vich khoe
tanu pa k sanu lage asi bagha wale hoe
sada tere naal jahan tuha jeen da shara
sada tere naal jahan tuha jeen da shara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara

tanu dil de muhal vich rakhea lako k
sade naina wal dekhi kete samhne kahlo k

tanu dil de muhal vich rakhea lako k
sade naina wal dekhi kete samhne kahlo k
tanu ape sade bare pata lag jauga sara
tanu ape sade bare pata lag jauga sara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara

har pase sanu tere naal bahar jehi lage
tu na dese ta eh duniya bekar jehi lage

har pase sanu tere naal bahar jehi lage
tu na dese ta eh duniya bekar jehi lage
tanu dekihan vagair sada hunde ne gujara
tanu dekihan vagair sada hunde ne gujara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara
tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara

tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara

tu te sahan to v nere tu te jaan to v payara...........
 
Rab Rakha  __Rสnjђส__


12
Shayari / :::...Tere Kadma Vich...:::::
« on: April 05, 2010, 04:27:14 PM »
Zindgi Da Kujj Hissa Tere Sang Bita Challe Haan,
Pyar Kita Tenu Rabb Ton Jayada Tahiyon Dhokha Kha Challe Haan.
Sikhiya Te Bahut Kujj "__Rสnjђส__" Ne Tere Kolon,
Par Dil Apna Tere Kadmaan Vich Gawa Challe Haan.
[/size][/b]

13
Shayari / :::..Ik Galty..::::
« on: April 05, 2010, 01:52:26 PM »
Kade niki jehi galti dukh de jandi,
kade galti kise nu hasa jandi,
kai galti da ehsas hon te maafi mangde,
te koi galti Dil te satt laga jandi,
galtian tan hundian rehan giyan jag utte,
per o galti na maaf karan jogi
jehri kise de Dil nu dukha jandi.....!!

14
Shayari / :::...Bas Ik Muka Mile...::::::
« on: April 05, 2010, 01:48:43 PM »

ਕਾਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਤੇਰੇਆ ਨੂੰ ਛੂੱਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲੇ.

Kash kadma Terea Nu chon  Da Muka Mile


ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਦਾ ਮੋਕਾ.
Ik Bar Tere Gal Lag Ron Da Muka Mile


ਖੀੜੇ ਮੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਜਾ ਕਰਨੀ ਕਬੂਲ __Rสnjђส__ ਨੇ.
Kidhe Mathey Karni Har Sajah Kabol__Rสnjђส__Ne

ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲੇ
Bas Tere Darbar Pesh Hon Da Ik Muka Mile

15
Shayari / ::.._Rat De Dive_
« on: September 23, 2009, 12:18:19 PM »

ਮਿੱਟਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ.......
Mitti rat de dive wango.....

ਦੇਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ "ਮੈਂ" ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ....
deke roshni 'main' v muk jana ......

ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ......
Tirke gade de pani wango....

ਬੁੰਦ ਬੁੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ......
bonnd bonnd  karke suk jana .......

ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ.....
Kujh kah jane raj dila de ......

ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਕੇ ਤੁੱਰ ਜਾਣਾ...
Kujh nal v leke tur jana......

ਖੁੱਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਇਆਂ ਨੇ...
Khush hona kayiya ne ....

ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਣ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਖੀਆਂ ਵੀ....
sayed ron giyan kai akiyan v......

ਪਰ ਨਾਂ ਚਾਹੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਆਂ ਨੂੰ....
Par na cahounde ohna akiyan nu......

ਤੋਫਾ਼ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦੇਕੇ ਤੁੱਰ ਜਾਣਾ..........
Tuhfa hanjoa da de  jana........

ਫ਼ੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਹੇਠ....
Fer beh ke juse ne tareya heth... 8->

ਸੋਚਣਾ ਕਹਿਨਾਂ __Rสnjђส__ ਨਾਂ ਇਦi ..... 8->
Suchna Kehna __Rสnjђส__ na eda ...

ਪਰ 'ਮੈਂ" ਦੂਰ ਬੜੀ ਏਸ ਦੂਨਿਆ ਤੋਂ....
Par 'main' dor wadi es dhuniya tu ...

ਅਖਿਰ ਮਾਰ ਓਡਾਰੀ ਫ਼ੁਰ ਜਾਣ .......
Akir mar udari fur jana ......

16
Shayari / :::..Wadi Rohndi A e Akh..::::
« on: September 23, 2009, 12:16:25 PM »

ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਇਹ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ,
Wadi rohndi e akh kise nu yaad karke,


ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜੀ ਰਹੀ ਏ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਕੇ,
Ik lash jahi reh a din ch kai war banke


ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਮ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ,
Meno pata c ghum hi milne ne ishq vich ant nu


ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਕੇ,
Fer kyon khus hoyea c pyar da ijhar karke,


ਐਂਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ,
Eme akhde ne lok ik te ik giyara =11 ne hunde


ਘਾਟਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ,
Ghata hi mileya e meno tan akan char karke,


ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਲੀ ਯਾਰੀ ਦੀ,
Ik ik kar kine yaar ne deti bali yaari di


ਬੱਦਲ ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜਕੇ,
Badal jad v ayea e mere utte dhuka da chardke


ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖ ਕੇ,
Duwama mangda c tutda wek k,


ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਓਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ,
su janda han hun aksar main oh tareya nal lardke


ਮਿਲ ਜਾਦਾਂ ਏ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਓਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ,
Mil janda e rab tan mil jave oh v kade meno


ਬੱਸ ਤਾਂ ਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾਂ ਓਹਦਾ ਉੱਠ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤੜਕੇ,
Bas tan hi lenda han na ohda uth pehle pehir tardke,


ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੀ ਏ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
Kini tez dhurd rahi e ohdi yaad meria raga de vich,


ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਕੇ
Vekh lenda han aksar hi eh main apni nabaj nu fadke

17
Shayari / :::...Teri Parwah Ne ..::::
« on: September 21, 2009, 01:33:23 PM »

mery kabar te beth ke na ro tu,
hun tak ethe hi nahi ben wala,
mainu teri parwaz ne surag dita
main nahi es ujad vich rehan wala,

mainu dekhna hai te dekh le tu,
kise bache di bholi muskaan ute,
ya fir dekh le chand puniya da
sohne tareyan bhare aasmaan ute,


main han rahi, main manjil ki jana,
kise tha main sada nahi rehan wala,
meri kabar te beth ke na ro tu,
main hun tak ethe nahi behan wala....................


18
Shayari / ::::..khat eh mohobtan de..::::::
« on: September 21, 2009, 01:26:43 PM »

khat eh mohobtan de yaar kiven likhde ne
dasja ne akhran ch pyar kiven likhde ne.
likhde ne kiven menu tere naal preet ve
dasja ne dil da karar kiven likhde ne.

kiven khat, mundri te chalean ch deed hove
dasja ni mukh da deedar kiven likhde ne.
dil mera karda hai mukh tera chumne nu
dasja ni dil de murad kiven likhde ne.


kiven samjhavan tenu akhian de pyas ni
dasja ni dil eh udas kiven likhde ne.
likhde ne kiven tuhi akhian ch vasdi hain
eh yaad tere pyar di soughat kiven likhde ne.


aaja ve sajan hun tere bina marjange
tere bina ki hai mere paas kiven likhde ne.
likhta hai khat hun sajna ve preet ne
naina vichon hove barsaat kiven likhde ne.

19
Shayari / ::::.Ishq Da karja.::::
« on: September 21, 2009, 01:22:39 PM »

koi samjhave nain mere
naina nu samjhana aukha
dak(hide) ke sagar palka de vich
dil to pathar ban jana aukha

bhul jayiye sab kasme wade
odi har ik yaad bhula dayia
ena jigra kitho karai
bande ton rab ban jana aukha

baith maseeti alla karia
jan ram dehaye(worship)jungle ja ke
das kedhe rahin tu mil sakda
dar dar te thokar khana aukha

yaar musafir preet ta pa layi
preet nu sire(fulfill) chadana aukha
sir de ke mul(price)kodi painda
ishq da karza launa aukha

20

Ik raat c mere rang wargi,ek chand c tere rupe warge,
ik badal c vich opra jiha,ik tara c mere dil warga,
badal ne aakhar nu chand luko liya,
oh tare da kise ne sajjan kho liya,
chand jad badal vich puri tarhan luk gaya,
bina chandani tyo aakhir oh tara tut gaya,
holi holi karke phir raat muk gayi,
mere v pyaar vali baat muk gayi,
hale v ho chand kineyan te apni chandani sutda hai,
per afsos hun roz raat nu ik navan tara tutda hai

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8