July 18, 2024, 07:36:09 PM
collapse

Author Topic: ਕਹਾਂਣੀ ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਦੀ plzz read once  (Read 2912 times)

Offline sentijatt

 • Berozgar
 • *
 • Like
 • -Given: 5
 • -Receive: 6
 • Posts: 172
 • Tohar: 3
 • Gender: Male
  • View Profile
 • Love Status: Hidden / Chori Chori
plz ਦੋ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ
 ਕੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ....

_ਕਹਾਂਣੀ ਇੱਕ ਨੰਨੀ
 ਪਰੀ ਦੀ_____________ ___

ਅੱਜ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ
 ਬਹੁੱਤ ਖੁੱਸ਼ਸੀ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਖੁੱਸ਼ੀ-ਖੁੱਸ਼ੀ ਰੱਬ ਕੋਲ

ਗਈ ਤੇ ਰੱਬ

ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ “ਰੱਬ ਜੀ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਯਾਦ ਹੈ…..?''

“ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾ
 ਭੁੱਲ ਸਕਦਾਮੈਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ

ਲਵੇਂਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ
 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਨਾ ਪੁੱਤਰ..''

“ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ
 ਜੀ..''

“ਆ ਬੈਠ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ
 ਕੁੱਝ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਅੱਸੀ(80)

ਸਾਲਾ ਦਾ ਸਫਰ

ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ
 ਦੇਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤ੍ਹੇ ਔਰਤ

ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ,

ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ
 ਨੇ..''

“ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਜੀ! ਉਹ
 ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ

ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ
 ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.. ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ

ਕਰਾਂਗੀ। ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ
 ਭੇਜੋ

ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਕੋਲ..''

“ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
 ਮੰਮੀ-ਡੈਡੀ ਬਹੁੱਤ ਗਰੀਬ ਨੇ..''

“ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਰੱਬ ਜੀ
 ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ

ਖੜੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ
 ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਹਰ

ਖੁਅਹਾਇਸ਼

ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ..''
“ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਚੱਲ ਠੀਕ ਐ ਪੁੱਤਰ.. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁੱਣ

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਰਿਹਾ
 ਹਾਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ
 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਨੌ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ

ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ
 ਦੁਨੀਆਂ 'ਚਆਵੇਂਗੀ..''

“ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
 ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਬੱਸ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ

ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ

ਨਹੀਂ..''

ਰੱਬ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ
 ਨੂੰ ਉਸਦੀਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਹੁੱਣ
 ਬਹੁੱਤ ਖੁੱਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ 9ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ

ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
 ਕਰਨਲੱਗੀ।

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੂ ਮਹੀਨੇ
 ਬਾਅਦ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ

ਵਾਪਸ ਆ

ਗਈ। ਰੱਬ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ
 ਨੂੰ ਇੰਝਰੋਂਦੇ

ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਦੇਂ
 ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ

ਪੁੱਛਿਆ“ਕੀ ਹੋਇਆ
 ਪੁੱਤਰਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਆਉਣਾ ਸੀ?''

“ਪਤਾ ਨਹੀ ਰੱਬ ਜੀ
 ਮੈਨੂੰ ਵੀ..ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਖ 'ਚ

ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਕ ਦਮ
 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ

ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ

ਬਹੁੱਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
 ਮੈਂ ਬਹੁੱਤ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ

ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ

ਰਹੀਆਂ, ਅੰਤ
 ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਇਕਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ

ਬਾਹਰ ਕੱਢ

ਇਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ
 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ

ਪੁੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ..''
ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤਨਾਲ

ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
 ਸਮਝ ਗਏਪਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਬੱਚੀ
 ਸੀ। ਰੱਬਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਬੋਲੇ“ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ
 ਨੀ ਮੈਂਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ

ਦਿੰਨਾ..''

“ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ…ਮੈਂ

ਨਹੀਂ ਹੋਰ

ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ
 ਜਾਣਾ।''

“ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ

ਭੇਜਾਗਾਂ ਤੈਨੂੰ''
“ਰੱਬ ਜੀਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁੱਤ

ਗਰੀਬ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
 ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਰ

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੀ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬ
 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।''

ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ
 ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਰੱਬ ਨੂੰ

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ

ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ
 ਮਾਸੂਮ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ

ਸਮਝਾਉਣਕਿ ਉਸਦੇ

ਅਸਲੀ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਸਨ
 ।.... comments plzzz

wright by Harpreet banger pasla
 =D> =D> =D> =D>

Database Error

Please try again. If you come back to this error screen, report the error to an administrator.

* Who's Online

 • Dot Guests: 257
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 1
 • Dot Users Online:

* Recent Posts

This Site Need Fix/Update by mundaxrisky
[July 09, 2024, 04:29:05 PM]


Request Video Of The Day by mundaxrisky
[July 09, 2024, 04:24:48 PM]


PJ te kinnu dekhan nu jii karda tuhada ??? by EvIL_DhoCThoR
[May 13, 2024, 04:00:49 PM]


Majh on sale by Gujjar NO1
[April 07, 2024, 03:08:25 PM]


Best DP of the Week by Gujjar NO1
[March 29, 2024, 03:14:49 PM]


your MOOD now by EvIL_DhoCThoR
[March 26, 2024, 05:58:11 AM]


~~say 1 truth abt the person above ya~~ by Gujjar NO1
[March 21, 2024, 11:04:24 AM]


Hello Old Friends/Friendaynaz by Gujjar NO1
[March 14, 2024, 03:42:51 AM]


Test, just a test by Gujjar NO1
[March 11, 2024, 12:32:30 PM]


Good morning (first word ki keha) by Gujjar NO1
[February 27, 2024, 01:10:20 AM]


Throw something at the user above u by Gujjar NO1
[February 26, 2024, 01:13:56 PM]


Just two line shayari ... by Gujjar NO1
[February 15, 2024, 10:46:34 AM]


which pj member do u miss ryt now? by ❀¢ιм Gяєωʌℓ ❀
[August 30, 2023, 03:26:27 AM]


Hello Old Friends/Friendayna by ☬🅰🅳🅼🅸🅽☬
[July 07, 2023, 08:01:42 AM]


ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲ਼ਾ ਆਊਡੀਓਬੂਕ by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[March 30, 2023, 07:50:56 PM]


@pump_upp - best crypto pumps on telegram ! by J.y.o.T
[February 05, 2023, 01:53:09 PM]


What is the first thing you do, when you wake up in the morning? by Cutter
[January 12, 2023, 08:23:23 AM]


Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! by J.y.o.T
[January 11, 2023, 02:59:45 PM]


Chita Te Kala Novel Latest Review by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[September 14, 2022, 07:03:31 PM]


Book Review by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[May 19, 2022, 05:25:18 PM]


Books, Novels & Stories by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[May 19, 2022, 05:20:16 PM]


New Book Release: Chita Te Kala Novel by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[May 19, 2022, 05:06:16 PM]


What Is the Best Compliment You've Ever Received? by mundaxrisky
[October 15, 2018, 07:24:41 PM]


Last textmessage that u received by mundaxrisky
[October 15, 2018, 07:12:26 PM]


name one thing you can't live without ? by mundaxrisky
[October 15, 2018, 07:09:02 PM]