April 13, 2021, 09:12:57 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ਪੰਜਾਬੀ ਗਬਰੂ

Pages: [1]
1
Introductions / New Friends / TO all Punjabi Janta
« on: July 30, 2012, 12:44:48 PM »
ਸਾਰੇ Punjabi Janta ਪਰਿਵਾਰ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ...ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ...ਕਈ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ..
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ ਤੇ ਕਿਸੀ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਖੋ ਜੀ ..
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ......

Pages: [1]